• A1 Trader Platformu : Müşterilerin Futures, Hisse Senedi, Opsiyon alım satım emirlerini bağlı bulundurdukları piyasalara iletmelerini sağlayan masaüstü, web, ios ve android tabanlı işlem platformudur.

 • Ana Para Birimi: Yatırımcı hesap bakiyelerinin işlem gördüğü para birimidir. Piyasalarda genel olarak ABD Doları ($) tercih edilir.

 • Açık Pozisyon: Uzun veya kısa yönde alınmış ve herhangi bir ters işlem ile kapatılmayarak hesapta taşınmaya devam eden pozisyonlardır.

 • Alım/Satım Emri: Müşteri’nin, Aracı Kurum’a sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için yazılı ya da Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, internet, diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi.

 • Ayı Piyasası: Fiyatların düşüş eğilimi gösterdiği piyasalara verilen isimdir.

 • Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken ilgili Borsa Kuralları ve ilgili Türev araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari başlangıç teminatıdır.

 • Bekleyen Emir: Bir enstrümanın alış veya satışı için, piyasa fiyatının altında veya üzerinde girilen emir türüdür.

 • Buy Limit : Piyasanın bulunduğu fiyatın daha altında bir fiyattan verilen alış emirleridir.

 • Buy Stop  : Piyasanın bulunduğu fiyatın daha üstünde bir fiyattan verilen alış emirleridir.

 • Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar: Müşteri’nin Aracı Kurum ile işlem yapabileceği yurtiçi ve yurt dışındaki tüm borsa ve organize piyasaları ile teşkilatlanmış diğer piyasalarıdır.

 • Borsa Günü   : Borsa’nın işlem için açık olduğu iş günlerini ifade eder.

 • BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’dir.

 • CFD : Fark sözleşmesi (Contract for Difference ) olarak adlandırılan CFD’ ler, gerçek anlamda satın alma işlemi olmadan emtia ve hammadde fiyatları üzerinden işlem yapabilme imkânı veren finansal enstrümanlardır.

 • Dayanak Varlık: Türev araçlarda alma veya satma hakkı ve/veya yükümlüğüne konu olan ekonomik ve finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizidir.

 • Dar Piyasa : Alış ve satış fiyatları arasındaki farkın yüksel olup likiditenin az olduğu piyasalara verilen isimdir.

 • Deneme Hesabı : Yatırımcıların, sanal ortamda gerçek piyasa koşulları ile, işlem yapmalarını sağlayan, A1 Trader platformunu kullanmayı ve piyasaları tanımayı sağlayan bir simülasyondur. Kaldıraçlı İşlemler Piyasalarına yeni başlayacak yatırımcıların piyasa hakkında tecrübe kazanması için önerilir.

Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurul’ca belirlenen evrakı,

 • ETF : ETF’ler, endeks, emtia veya varlık sepetini izleyen ve hisse senetleri gibi gün içerisinde ilgili borsalarda alınıp satılabilen yatırım araçlarıdır. Yapı itibariyle, yatırım fonları gibi günlük net aktif değerleri hesaplanmaz.

 • Future Kontrat : Uluslararası Vadeli İşlem Kontratlarını ifade eder. (Borsalarda işlem gören standartlaştırılmış, devredilebilir, belirli bir vadede teslimat gerektiren emtia, bono, parite ve endeks sözleşmeleri)

 • Güniçi İşlem : Aynı gün içersinde açılıp kapatılan pozisyonlar işlemlerdir.

 • GTC (İptal Edene Kadar Geçerli Emir) : Girildiği andan itibaren gerçekleşene kadar geçerli olan emir türüdür.

 • Hedge: Riskten kaçınmak amacıyla yatırımcının yada kurumun taşıdığı pozisyon riskinin ters yönünde aynı miktarda işlem yapmasıdır.

 • İşlem : Verilen bir talimatın yerine getirilmesi sonucunda bir enstrümanın alınıp satılması işlemidir.

 • İşlem Günü : Yurtdışı piyasalarda işlem gören enstrümanların alım veya satımının gerçekleştiği tarihtir.

 • Kaldıraç Oranı : Türev Piyasalarda alınan pozisyon tutarının teminat tutarına bölünmesi sonucu elde edilen orandır.

 • Kapatılan Pozisyon: Mevcut uzun veya kısa pozisyonun, oluşan kar ve zararı kabul ederek ters işlem ile kapatılması anlamına gelir.

 • Karşı Taraf Riski : Karşı taraf riski, karşı tarafın yükümlülüğünü kısmen/tamamen yerine getirmeme riskidir.

 • Kar Al Emri :  Herhangi bir fiyattan açılan pozisyonun, alınan yön doğrultusunda arzu edilen seviyeye geldiğinde ters işlem ile kapatılmasını sağlayan emir türüdür.

 • Kısa Pozisyon : Bir finansal enstrümanın, fiyatların düşeceği beklentisi ile satılmasıdır.

 • Komisyon: Türev araçları dahil sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması; müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; Müşteri’ye ait nakdin değerlendirilmesi, ve hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklamacı kuruluş, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap işletim bedeli, hesap işletim bedeli, kurtaj ve ücretleri.

 • Kotasyon : Hisse senetleri piyasasında, bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınması anlamına gelir.

 • Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.

 • Kullanılabilir Teminat : Açık pozisyonları taşımak için gerekli teminat miktarı düşüldükten sonra, yeni pozisyon açmak veya teminat çekmek için hesapta bulunan tutardır.

 • Kullanılan Teminat : Kaldıraçlı piyasalarda alınan bir pozisyonun açık tutulması için bloke edilen teminat tutarıdır.

 • Limit Emir : Herhangi bir enstrümanda mevcut piyasa fiyatından farklı seviyelere alış ve satış girmek için kullanılır.

  Herhangi bir enstrüman için mevcut piyasa fiyatından daha düşük bir seviyede alış yapmak isteyen yatırımcı, alış yapmak istediği fiyatı girerek emir türünü ‘’Limit’’ olarak belirler. İlgili enstrümanın piyasa satış fiyatı, girilen limit emir seviyesine geldiğinde emir çalışmaya başlar.

  Eğer girilen limit seviyesi, mevcut piyasa fiyatından daha yüksek ise emir piyasa emri olarak çalışır ve en iyi fiyat seviyesinden anlık olarak gerçekleşir.

  Herhangi bir enstrüman için mevcut piyasa fiyatından daha yüksek bir seviyede satış yapmak isteyen yatırımcı, satış yapmak istediği fiyatı girerek emir türünü fiyatı girerek emir türünü ‘’Limit’’ olarak belirler. İlgili enstrümanın piyasa alış fiyatı, girilen limit emir seviyesine geldiğinde emir çalışmaya başlar.

  Eğer girilen limit seviyesi, mevcut fiyatı piyasa fiyatından düşük ise emir piyasa emri olarak çalışır ve en iyi fiyat seviyesinden anlık olarak gerçekleşir.

 • Piyasa Emri : Herhangi bir enstrümanı piyasada işlem gördüğü fiyattan anlık olarak almak veya satmak üzere kullanılan emir türüdür. Piyasa emri göndermek isteyen yatırımcı, emir tipini ‘’Market’’ seçerek işlem yapmak istediği enstrümanda anlık piyasa fiyatından Alış veya Satış yapabilir.

 • Pozisyon Kapatma : Açık pozisyonun mevcut fiyattan o anki kar ve zararını kabul ederek ters işlem ile kapatılmasıdır. Kapatılan pozisyon sonucu oluşan, kar veya zarar bakiyenize işlenmiş olur.

 • Piyasa Riski : Piyasa fiyatlarındaki (faiz, kur, emtia, pay fiyatı vb) olağan veya beklenmeyen hareketlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

 • Risk Seviyesi/Seviyeleri : Aracı Kurum tarafından uygulanacak ve İşlem Teminatının düşebileceği alt seviyeyi belirleyen, bir veya birden fazla kademede tespit edilebilecek oranları, ifade eder.

 • Satış Fiyatı : Yatırımcıların, bir finansal enstrüanı piyasadan alabilecekleri fiyattır.

 • Saklamacı Kuruluş: Müşteri’nin …………………….. sistemi aracılığı ile aldığı sermaye piyasası araçlarının saklanacağı kuruluşları ve/veya Takasbank’ı,

 • Sell Limit : Piyasanın bulunduğu fiyatın daha üzerinde bir fiyattan verilen satış emirleridir.

 • Sell Stop : Piyasanın bulunduğu fiyatın daha altından bir fiyattan verilen satış emirleridir.

 • Spot Piyasa : Bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştiği piyasalardır.

 • Stop Emir  :  Piyasada işlem gören fiyatın daha üzeri bir seviyeden alış veya piyasada işlem gören fiyatın daha aşağısından satış yapmak üzere kullanılan emir türüdür. Bu durumda Stop Alış/Satış yapmak isteyen yatırımcı, emir tipini ‘’STP’’ belirleyerek alış/satış yapmak istediği seviyeyi girmelidir.

  Emir, piyasa fiyatı belirlenen seviyeye geldiğinde çalışmaya başlar.

 • Stop Limit Emir : Belirlenen bir seviye üzerinden alış veya satış yapılmak istendiğinde girilen emir türüdür. ‘’Stop’’ emirlerden farklı olarak, bu emir türünde ‘’Stop Limit’’ emir girilmektedir.

 • Stop Out : Kaldıraçlı işlem yapılan piyasalarda, hesaptaki toplam teminat tutarının yüzdesel olarak belli bir seviyeye gerilemesi durumunda pozisyonlarının otomatik olarak kapanması durumudur.

 • Sermaye Piyasası Araçları: Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu’nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini,

 • Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırını,

 • Takas Tarihi: Borsa’da sermaye piyasası araçlarının alım, satım işlemleri sonucunda takas ve saklama kuruluşu nezdinde, alınan menkul kıymet bedelinin ödenmesi ve menkul kıymetlerin teslim alınması, satılan menkul kıymetlerin teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, gerçekleşen işlemlerden doğan yükümlüklerin taraflarca yerine getirilmesi gereken tarihi,

 • Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) : Alınan bir pozisyonun, taşınmaya devam etmesi için gerekli olan minimum teminatın altına düştüğü taktirde tamamlanması gereken miktardır.

 • Tezgahüstü Piyasa (OTC) : Bir organizasyona veya bir borsaya kote olmayan piyasaları kasteder.

 • Trend : Fiyatların belirli bir zaman dilimi aralığında belli bir yönde hareket etme eğilimini ifade eder. Yükseliş, düşüş ve yatay trend olmak üzere 3 ana başlığa ayrılır.

 • Türev Piyasalar: Standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır.

 • Türev Araç: Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmelerini

 • Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

 • Uzun Pozisyon : Bir finansal enstrümanın, fiyatının yükseleceği beklentisi ile satın alınmasıdır.

 • Opsiyon Sözleşmesi : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeleri ifade eder.

 • Olağanüstü Durum Teminat   : Borsa yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından veya Borsa ve ARACI KURUM ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen ‘Başlangıç Teminati’na ek olarak talep edilebilecek ilave teminatı,

 • Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü,

  Opsiyon sözleşmelerinde,

  1. a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,
  2. b) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,
 • Uzun Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

  Opsiyon Sözleşmelerinde,

  1. a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadesine kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,
  2. b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,
 • Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tek yönlü sahip olabileceği azami sözleşme sayısını ve oranını,

 • Opsiyon primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

 • Kullanım fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

 • Ters İşlem: Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini,

  Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar,

  Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak,

  Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım(satım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini,

 • Vadeli İşlem Sözleşmesi         : Belirli bir vadede, önceden fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, emtia veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğü veren sözleşmelerin yapılması

 • Vade Tarihi : Futures piyasalarda bir sözleşmenin takası veya ödemesinin gerçekleşeceği tarihi ifade eder.

 • Valör : Üzerinde anlaşma sağlanan bir işlemin, fiilen yerine getirileceği, örneğin, karşılıklı olarak hesaplara alacak ve borç kaydedileceği tarihtir.

 • Yurtdışı Aracısı: Sermaye Piyasası Mevzuatında yurtdışı piyasalarda, ilgili ülke otoritelerinden Sermaye Piyasası Araçlarına alım-satımına aracılık yetkisine sahip muhabir kurum.

 • Yüzeysel Data: Aracı Kurum tarafından belirlenecek veri yayın şirketinin sunacağı borsa verileri, yurtdışı endeksleri veri yayınını ifade eder.

 • Zarar Durdur Emri : Piyasanın açılan işlemin tersi yönünde ilerlemesi durumunda, pozisyonun belirlenen zarar seviyesinden kapanmasını sağlayan emir türüdür.